Гражданска отговорност и каско за 2018- 2019 г.

Застраховки инфо

Връзка с нас

Ако желаете да се свържете с нас, можете да го направите на e-mail: office@zastrahovki.info ЗАД "Евроинс"

Компания: ЗАД "Евроинс"

Каско на МПС
Предмет на застраховане и покрити рискове

Mоторни превозни средства (МПС) с български държавни регистрационни номера, преминали редовен годишен технически преглед, валиден към момента на сключване на застрахователния договор.

Застраховани лица
Собственици на МПС с постоянен или настоящ адрес в Република България.

Покрити рискове
Застраховката “Каско на МПС” покрива рисковете:

  • “пожар и природни бедствия ”;
  • “пътно транспортно произшествие ”;
  • “злоумишлени действия на трети лица ”;
  • “кражба на цяло МПС”;
  • “грабеж на цяло МПС”.

При сключване на застраховка п о Клауза “А” – “Пълно каско” за някои марки автомобили се изисква монтиране на е лектронна позиционираща система тип “GPS” . При дългосрочни договори, GPS-устройството е за сметка на Евроинс.

Непокрити рискове
Застраховката не покрива щети, причинени от или вследствие на:

  • управление на МПС, спряно от движение по установения ред;
  • използване на МПС за таксиметрови услуги и/или състезания.

Евроинс не дължи обезщетение ако застрахованото МПС не е преминало редовен годишен технически преглед, валиден към момента на застрахователното събитие.

Период на застраховката
Застрахователният договор се слючва за срок 12 (дванадесет) месеца и влиза в сила от 00:00 (нула) часа на деня, следващ заплащането на застрахователната премия.

Плащане на застрахователна премия
Застрахователната премия се заплаща еднократно при сключване на застрахователния договор или на разсрочени вноски.

Изплащане на обезщетения
Застрахователното обезщетение е в рамките на застрахователната сума, но не повече от действителната стойност на МПС към датата на застрахователното събитие. Размерът на застрахователното обезщетение се определя след оглед на МПС от експерти или по фактури. Евроинс изплаща обезщетения в срок до 7 дни след представянето на всички необходими документи.
Срок до 7 дни да се промени на 15 дни.
 
Бонуси
Застрахователната премия може да бъде намалена:

    за застраховка “Гражданска отговорност”, сключена в Евроинс – 10%;
    за подновяване на застраховката – 10 % з а всяка предходна застрахователна година без щети, но не повече от 60%;
    за над 2 броя - с 5%; над 4 броя - с 10%; над 9 броя - с 15%; над 19 броя - с 20%;

НОВО! Можете да сравните цените на вскички застрахователи за застраховка Авто-Каско през нашият нов застрахователен калкулатор. През него вече можете и да поръчате застраховка Авто-каско и он-лайн

 


За реклама

www.zastrahovki.info предлага атрактивни условия за реклама и партньорство.

За повече информация на e-mail: office@zastrahovki.info