Гражданска отговорност и каско за 2018- 2019 г.

Застраховки инфо

Връзка с нас

Ако желаете да се свържете с нас, можете да го направите на e-mail: office@zastrahovki.info При щета ОЗК

 Ако вашият застраховател по застраховки "Гражданска отговорност на автомобилистите" или "Застраховка Автокаско" е Общинска Застрахователна Компания, в случай на щета или ПТП застрахованият е длъжен да я регистрира пред компетентните органи – КАТ, полиция, противопожарна охрана и др. в зависимост от характера на събитието, както и да уведоми в 7-дневен срок застрахователя и да даде възможност за извършване на оглед и оценка на щетите.

При подаване на уведомлението за настъпило събитие, застрахованият е длъжен да представи:

Официален документ за удостоверяване настъпването на застрахователното събитие от компетентните органи;
Застрахователна полица в оригинал;
Регистрационен талон на МПС;
Свидетелство за правоуправление на водача на МПС;
Документ за собственост.

Телефонната централа на ОЗК е 02 / 981 31 22

 


За реклама

www.zastrahovki.info предлага атрактивни условия за реклама и партньорство.

За повече информация на e-mail: office@zastrahovki.info