Гражданска отговорност и каско за 2018- 2019 г.

Застраховки инфо

Връзка с нас

Ако желаете да се свържете с нас, можете да го направите на e-mail: office@zastrahovki.info Злополука

Компания: ЗАД "ЕВРОИНС" 
 
Продукт: "Застраховка Злополуки"

Предмет на застраховане
Застраховат се животът и здравето на дееспособни български и чуждестранни граждани.
Предвидена е възможност за застраховане на отделни части от тялото на кандидата за застраховане, според специфичното му желание.

Застраховани лица
Дееспособни, здрави лица, български или чуждестранни граждани, пребиваващи на територията на РБългария или друга държава, ако е изрично договорено. Лицата трябва да са на възраст до 69год.
Застраховката може да бъде сключена индивидуално, за семейство, за работници, ученици, спортисти или друг кръг застраховани. Груповите застраховки се сключват по специални условия и тарифи, определени от застрахователя.
Застраховката може да се сключи от името и за сметка на физическо или юридическо лице, наричано по-нататък "застраховащ".

Покрити рискове
Рисковете по този вид застраховка са свързани със събитията "Злополука" и "Заболяване". По смисъла на Общите условия на застраховката за злополука се считат:

 • всички действия на външни сили от случаен и непредвидим характер, станали против волята на застрахования и в срок от една година от настъпването им са му причинили смърт или телесни увреждания с временна или трайна загуба на трудоспособност. За злополука се приемат и смърт или телесно увреждане на застрахования при спасяване на човешки живот или имущество;
 • покриват се смърт и телесни увреждания, причинени от: падане; движение на транспортни средства и машини; работа с машини, ползване на инструменти и оръжия; взрив; срутване; нараняване; обгаряния и изгаряни от всички степени; механични удари; удар от мълния, действие на електрически ток; удавяне; задушаване; измръзване от втора или от трета степен; злоумишлени действия на трети лица; ухапвания от отровни насекоми и влечуги; отравяния; задължителни профилактични имунизации; изкълчвания, обтягания или скъсване на стави, сухожилия и мускули като следствие от напрягане на собствени сили.
Под заболяване / съгласно Международната класификация на болестите / се разбира нарушение на нормалното взаимодействие на застрахования с външната среда, при което възникват структурно-функционални или функционални промени в организма на застрахованото лице.

 

Основни рискове:

 • смърт от трудова злополука
 • смърт и трайна загуба на работоспособност от злополука
 • смърт и трайна загуба на работоспособност от трудова злополука

Допълнителни рискове:

 • Временна загуба на работоспособност от злополука
 • Временна загуба на работоспособност от заболяване
 • Дневни пари за болничен престой от заболяване
 • Дневни пари за болничен престой от злополука
 • Медицински разходи или репатриране от заболяване
 • Медицински разходи от злополука
 • Разходи за репатриране от злополука
* Застрахователят е създал възможност за сключване на допълнителен риск, различен от гореупоменатите, при заявено желание от страна на клиента.

Непокрити рискове
По условията на комбинирана застраховка “ ЗЛОПОЛУКА ” застрахователят не дължи плащания за нещастните случаи, причинени от:

 • професионални заболявания, освен при сключен допълнителен риск;
 • хронични заболявания от всякакво естество , налични заболявания преди началната дата на застрахователния договор; повтарящи се заболявания;
 • умишлени действия на застрахования с цел самонаранявания и причиняване загуба на работоспособност, както и при особено груба небрежност от негова страна, довела до увреждане на здравето му;
 • самоубийство или опит за самоубийство;
 • опит за или извършване на престъпление от общ характер;
 • употреба на опиати, стимулатори и допинг, алкохол, алкохолни отравяния, самолечение и злоупотреба с лекарства;
 • слънчев и топлинен удар; радиоактивни отравяния;
 • аборт, раждане и последвалите усложненията;
 • лечебни мерки: инжекции, операции, облъчвания и др., които не са наложени от злополуката или не са във връзка с диагностицираното общо заболяване;
 • заболяване от СПИН, венерически и други болести, предавани по кръвен път;
 • разходи и плащания за временна загуба на трудоспособност от акутни и скоропреходни заболявания (грип, ринофарингит, синузит и др.) с продължителност до 35 /тридесет и пет/ дни, освен ако не са договорени допълнително;
 • не се застраховат диспансеризирани болни с декомпенсирано протичане на заболяването - с трайни патологични изменения, водещи до постоянна неработоспособност и нуждаещи се от непрекъснати лечебни и медико-социални мероприятия; други случаи, класифицирани с код V от МКБ - 9-та ревизия;
 • не се покриват ингвиналните и коремните хернии, дисковите хернии, радикулит и отлепване на ретината вследствие напрягане на собствени сили. Не са застрахователно събитие случаите на вродени аномалии или последиците от тях;
 • действия на органи на властта в отговор на гражданско неподчинение, бунт, въстание, военни действия и др., освен ако не са обект на договаряне между страните по застраховката;
 • застрахователят не отговаря и в случаите /освен ако е платена допълнителна застрахователна премия/, когато застрахованият: упражнява опасни спортни занимания, алпинизъм, скално катерене, пещерно дело, безмоторно летене, делтапланеризъм, парашутизъм, подводен спорт, гмуркане, конен спорт, ловен спорт, ловна стрелба, зимни спортове, водомоторен спорт, автомобилизъм и мотоциклетизъм, каскадьорство и други подобни на тях; участва в спортни състезания, демонстрации или изпитания на автомобили, мотоциклети, моторни лодки, самолети и др.; управлява самолет вън от служебни задължения по редовни и чартърни полети.

Период на застраховката
Застрахователните договори се сключват въз основа на пакет типови документи по образец на застрахователя. Общите условия заедно с полицата, писмено предложение от застраховащия, добавъците, специалните условия и всички други съпътстващи документи, необходими за издаване на полицата, представляват застрахователния договор. Те се четат заедно и се подписват двустранно.
Срокът на действие на застрахователния договор стандартно е 1 / една / година, освен ако не е договорено друго.

Плащане на застрахователна премия
Премиите по комбинирана застраховка "ЗЛОПОЛУКА" се определят от застрахователя. Те се формират в зависимост от избраната тарифа, клауза, срок, възраст; професия и характер на производството, в което работи кандидата, в случай че застраховката се сключва за сметка на работодателя. За лица, които имат налична към момента на сключване на застрахователния договор трайна загуба на трудоспособност 50 и повече процента, се начислява допълнителна премия в зависимост от размера на риска от 5% до 10% от застрахователната сума.

 • Премиите могат да бъдат платени директно на представител или посредник на дружеството или по банков път.
 • Застрахователните премии се заплащат в лева.
 • По индивидуални застрахователни договори, сключени със срок до една година / вкл. /, премиите се издължават еднократно, а за тези над една година се допуска разсрочване.
 • При групова застраховка "ЗЛОПОЛУКА" за сметка на работодателя, премиите могат да бъдат разсрочени най-много на три вноски, като първата се плаща при сключването на застраховката и не може да бъде по-малка от 40% от общата премия. Втората и третата вноски се плащат в уговорените срокове и размери, но не по-късно от три месеца преди изтичане на застраховката.

Изплащане на щети
Застрахователното обезщетение се определя в рамките на застрахователната отговорност и до размера на застрахователната сума.
Застрахователните плащания се извършват до 15 работни дни след представяне на болнични листове, епикризи, решения на ТЕЛК, актове и други необходими документи.

Бонуси
Отстъпка от застрахователната премия се получава:

 • когато сте корпоративен клиент;
 • при подновяване на застрахователния договор и липса на щетимост;
 • при комплексно застраховане.
 


За реклама

www.zastrahovki.info предлага атрактивни условия за реклама и партньорство.

За повече информация на e-mail: office@zastrahovki.info