Гражданска отговорност и каско за 2018- 2019 г.

Застраховки инфо

Връзка с нас

Ако желаете да се свържете с нас, можете да го направите на e-mail: office@zastrahovki.info Злополука

Компания: ЗД "Булинс" 
 
Продукт: "Застраховка Злополуки"

ПОКРИТИ РИСКОВЕ
ЗД “БУЛ ИНС” АД осигурява застрахователна защита на застрахованите лица, като приема да изплати застрахователно обезщетение в случаите на смърт, трайна или временна загуба на трудоспособност , настъпила на територията на Р. България и/или чужбина, в резултат на застрахователна злополука, съгласно следните клаузи:
клауза “А” - основно покритие - при изпълнение на служебни задължения, включително и времето за отиване до и връщане от местоработата, но не повече от 1(един) час преди започване и след приключване на работното време клауза “Б” - разширено покритие - при изпълнение на служебни задължения, както и злополука в личния(частния) живот на застрахования ЗД “БУЛ ИНС” АД изплаща обезщетение както следва:
при временна загуба на трудоспособност от злополука - изплаща се на застрахования от 21 до 30 дни включително - 5% от застрахователната сума, а над 31 дни - 10% от застрахователната сума.
при трайна загуба на трудоспособност от злополука - изплаща се на застрахования процент от застрахователната сума равен на процента трайна загуба на трудоспособност, определен от ТЕЛК или ЗМК.
при смърт от злополука - изплаща се на законните наследници или на ползващото лице застрахователната сума.

СКЛЮЧВАНЕ НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНИЯ ДОГОВОР
Застраховката се сключва въз основа на писмена декларация по образец на застрахователя, която се подава от застрахования или застраховащия.
Застраховките могат да бъдат сключени индивидуално и групово за учяши в начални, средни и висши учебни заведения, за спортисти, за работещи в промишлеността и строителството, за висш и среден медицински парсонал и др. При желание от страна на клиента застраховката може да бъде сключена с различни варианти на допълнително покритие. Срокът на застрахователната полица е една година, освен ако не е договорено друго. Застраховката влиза в сила от 00.00 часа на деня, посочен в полицата за начало на срока, при заплатена премия, освен ако не е договорено друго.

ЗАСТРАХОВАТЕЛНА СУМА И ЗАСТРАХОВАТЕЛНА ПРЕМИЯ
Застрахователната сума се определя за едно застраховано лице за всички застрахователни събития през застрахования период по договаряне в лева и се посочва в декларацията и полицата. Застрахователната премия се определя по тарифа на застрахователя. ЗД “БУЛ ИНС” АД предвижда преференциални отстъпки за своите клиенти.

ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ОБЕЗЩЕТЕНИЕ
За изплащане на застрахователно обезщетение е необходимо застрахованият или правоимащото лице да предяви писмена претенция за изплащане на застрахователно обезщетение пред застрахователя. При смърт на застрахования вследствие на злополука застрахователят изплаща застрахователната сума на наследниците на застрахования или на правоимащите лица. При трайна загуба на трудоспособност застрахователят изплаща на застрахования такъв процент от застрахователната сума, какъвто е процентът на загубена трудоспособност. Процентът на трайна загуба на трудоспособност се установява след окончателно и пълно стабилизиране на инвалидността, съгласно ТЕЛК или ЗМК, но не по- рано от три месеца и не по- късно от една година от датата на злополуката. При загуба на очи и ампутация на крайници процентът може да се определи без да се спазва тримесечния срок. При временна загуба на трудоспособност застрахователят изплаща на застрахования процент от застрахователната сума, договорена в застрахователната полица. Общия размер на всички плащания за смърт, трайна и временна загуба на трудоспособност от злополука не може да надвишава размера на застрахователната сума по полицата. Застрахователят изплаща застрахователното обезщетение в срок от 15 /петнадесет/ дни от получаване на всички необходими документи.


ЗАСТРАХОВКА “ЗЛОПОЛУКА НА МЕСТА”
Сключвайки застраховка “Злополука” на пътниците в МПС Вие осигурявате застрахователна защита на лицата, пътуващи в МПС в случай на застрахователна злополука, включително при качване или слизане от превозното средство. Застрахователният договор е с валидност на територията на Р.България и чужбина през периода на застраховката. Застрахователят изплаща обезщетение при: трайна загуба на трудоспособност в резултат на застрахователна злополука - на застрахования се изплаща процент от застрахователната сума равен на процента трайна загуба на трудоспособност, определен от ТЕЛК или ЗМК. смърт от злополука - изплаща се на законните наследници или ползващото лице застрахователната сума. Застраховат се всички места в превозното средство, отбелязани в талона му.Застрахователната сума е еднаква за всички места.

СПЕЦИАЛНИ ИЗКЛЮЧЕНИЯ
Смърт или трайна загуба на трудоспособност в случаите, когато е доказано, че не е използван предпазен колан на съответното застраховано място.
Смърт в резултат на общо или професионално заболяване. Употреба на наркотични и други упойващи вещества, включително алкохол от страна на водача на МПС, както и ако водачът е бил без валидно свидетелство за правоуправление.

Застрахователният договор се сключва за срок от една година .
Лимитите на отговорност и застрахователните премии са съгласно застрахователната тарифа на ЗД ”БУЛ ИНС”.
Застрахователната премия зависи от застрахователната сума и броя места в МПС.


ЗАСТРАХОВКА “ЗЛОПОЛУКА НА ПЪТНИЦИТЕ В ОБЩЕСТВЕНИЯ ТРАНСПОРТ”
Застраховката се сключва съгласно изискванията на Наредба за задължително застраховане. Предмет на застраховане по задължителна застраховка “Злополука” са животът, здравето и телесната цялост на пътниците в средствата за обществен транспорт и лицата, намиращи се в непосредствена близост до средствата за обществен транспорт при качване или слизане. Задължителната застраховка “Злополука” е в сила само когато застрахователното събитие е настъпило на територията на Р. България.

ЗАСТРАХОВАТЕЛНА СУМА И ЗАСТРАХОВАТЕЛНА ПРЕМИЯ
Застрахователната сума по задължителна застраховка “Злополука” за всяко събитие за всеки пътник е 20 000 /двадесет хиляди/ лева.
Застрахователната премия е съгласно утвърдената тарифа на ЗД “БУЛ ИНС” АД.

ПОКРИТИ РИСКОВЕ
Отговорността на застрахователя за изплащане на застрахователна сума или на съответната част от нея се поражда в следните случаи: - трайна загуба на трудоспособност в резултат на застрахователна злополука - на застрахования се изплаща процент от застрахователната сума равен на процента трайна загуба на трудоспособност, определен от ТЕЛК или ЗМК.
- смърт от злополука - изплаща се на законните наследници или ползващото лице застрахователната сума.

Застрахователят не дължи плащане на застрахователна сума или на съответната част от нея за временна загуба на трудоспособност от злополука

Не са предмет на задължително застраховане по задължителна застраховка “Злополука” животът, здравето и телесната цялост на водачите на превозните средства и обслужващият персонал.
Застраховката се сключва за срок от 12 месеца.

 


За реклама

www.zastrahovki.info предлага атрактивни условия за реклама и партньорство.

За повече информация на e-mail: office@zastrahovki.info