Гражданска отговорност и каско за 2018- 2019 г.

Застраховки инфо

Връзка с нас

Ако желаете да се свържете с нас, можете да го направите на e-mail: office@zastrahovki.info ЗД "Евроинс" АД

    

              Пример                       Изпълнителен директор: Виолета Даракова
Адрес: гр. София 1797, бул. "Г. М. Димитров" № 16
E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
Сайт: http://www.euroins.bg
 

Застрахователно дружество "Евроинс" АД е регистрирано в края на 1996 год. с уставен капитал в размер на 3 млн.лв. През 2006 год. капиталът на дружеството бе увеличен два пъти: през април на 6 млн.лв. и през август на 7,5 млн.лв.

Основните акционери в Евроинс до края на 2006 г. са "Старком Холдинг" АД и "Еврохолд" АД притежаващи съответно 62 % и 11 % от акциите на дружеството.

"Старком Холдинг" АД е холдингово дружество създадено през 1994 год., с основен предмет на дейност управление на финансови компании. Освен в Евроинс дружеството е мажоритарен акционер и в следните финансови институции: здравно-осигурителна компания "Св. Николай Чудотворец" и лизингова компания Евролийз Ауто АД ( предишно наименование "Старком Лизинг" АД).

"Еврохолд" АД възниква като приватизационен фонд през 1996 год. През 1998 год. дружеството се преобразува в холдингова компания. "Еврохолд" АД е мажоритарен акционер в редица предприятия от различни сектори на промишлеността. Дружеството е публично и акциите му се търгуват на Българска Фондова Борса.

В края на 2006 г. "Старком Холдинг" АД и "Еврохолд" АД се сляха, образувайки нова холдингова структура с капитал 50 млн. лв.- "Еврохолд България" АД. Към момента новият холдинг притежава 70.35 % от ЗД "Евроинс" АД. Инвестиционният портфейл на "Еврохолд България" е съсредоточен в четири основни направления: Финанси, Автомобили, Производство и Недвижими Имоти. Освен в ЗД "Евроинс" АД дружеството е основен акционер и в "Евролийз Ауто", "Нисан София", "Скандинавия Моторс", "Джи Пи Ес Контрол", "Етропал", "Формопласт", "Еврохотелс" и др.

В ЗД "Евроинс" АД действа двустепенна система на управление с Надзорен съвет и Управителен съвет.

Надзорен съвет:
Виолета Даракова - Председател на Надзорния съвет
Георги Денков - Заместник председател на Надзорния съвет
Ради Георгиев - Член на Надзорния съвет

Управителен съвет:
Кирил Бошов - Председател на Управителния съвет и Главен изпълнителен директор
Златолина Мукова - Заместник председател на Управителния съвет и Заместник-главен изпълнителен директор
Антон Пиронски - член на УС и изпълнителен директор
Асен Минчев - Член на Управителния съвет

Портфейлът на ЗД "Евроинс" АД обхваща над 40 застрахователни продукти, които покриват 14 вида застраховки от общо 18 разрешени на общозастрахователните дружества.

Евроинс е един от десетте учредители на "Националното бюро на българските автомобилни застрахователи" и е една от първите компании, които предложиха на своите клиенти застраховка "Зелена карта".

Търговският модел на компанията е насочен към предлагането на пакетни застрахователни продукти, покриващи широк спектър от рискове и осигуряващи комплексно застрахователно обслужване на клиентите.

През 2004 г. ЗД "Евроинс" АД внедри първата застрахователна картова система – InsCard, даваща възможност размера на застрахователното обезщетение да бъде изчислен веднага и плащането да се извърши до 24 часа от заявяването независимо, в коя част на България се намира клиентът.

Дружеството разполага със собствена пласментна мрежа, широко разгърната на територията на страната и с утвърдено присъствие в основните областни и административни центрове. ЗД "Евроинс" АД има представителства в 87 града и работи с над 4000 служители, брокери и застрахователни агенти.

От 30 януари 2006 г. акциите на дружеството се търгуват  на “Неофициален пазар на акции“ на Българската Фондова Борса. На борсата са листвани  5 милиона обикновени, поименни, безналични акции с право на  глас в Общото събрание на  ЗД „Евро инс“ АД. Номиналната стойност на една акция е 1 лев. В средносрочен план се очаква свободно търгуеми на БФБ-София да бъдат между 20 и 25 на сто от книжата на компанията. На първо време свои акции ще продава само единият от сегашните акционери на компанията - „Еврохолд“ АД.

     
 


За реклама

www.zastrahovki.info предлага атрактивни условия за реклама и партньорство.

За повече информация на e-mail: office@zastrahovki.info