Гражданска отговорност и каско за 2018- 2019 г.

Застраховки инфо

Връзка с нас

Ако желаете да се свържете с нас, можете да го направите на e-mail: office@zastrahovki.info "ДЗИ - Общо застраховане" АД

    

                 
Пример

                   
Изпълнителен директор: Валери Алексиев
Адрес: гр. София 1000, ул. “Георги Бенковски” № 3
E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
Сайт: http://www.dzi.bg
 

Държавният застрахователен институт (ДЗИ) е създаден със закон през 1946 г. на основата на сливането на съществувалите тогава 30 застрахователни дружества (19 български и 11 клона на чуждестранни застрахователни компании).

ДЗИ е единствен застраховател в България в продължение на петнадесет години, когато през 1961 г. е създадено външното застрахователно дружество Булстрад.

До появата на частни застрахователни компании (1989 г.) засрахователния институт притежаваше монопол във вътрешното застраховане. След промените компанията адекватно реагира на новите конкурентни условия и запази лидерското си място благодарение на високия професионализъм на своите служители и качеството на продуктите, които предлага.

През февруари 1997 г., в съответствие със Закона за застраховането, бяха основани "Държавен застрахователен институт - ДЗИ" АД и "ДЗИ - Общо застраховане" АД. "ДЗИ - Общо застраховане" АД става акционерно дружество с акционери "Държавен застрахователен институт - ДЗИ" АД и Банка ДСК. Компанията се обособи в самостоятелно дружество от 1 юни 1998 г. с лиценз за застрахователна и презастрахователна дейност по общо застраховане.

На 7 декември 1999 г. в "Държавен вестник", бр. 107 бе обнародвано решението на Агенцията за приватизация за откриване на процедура по приватизация на "Държавен застрахователен институт - ДЗИ" АД - дружеството майка на "ДЗИ - Общо застраховане" АД, която приключи с продажбата на дружеството на 27 август 2002 г. на притежаваната от Емил Кюлев "Контракт София" ООД за 21,5 млн. евро. Така бе формиран най-големият финансов алианс в България с изцяло български капитал в размер на 200 млн. лева. 97,8 % от акциите се държат от "ДЗИ" АД, като 80 % от тях са собственост на "Контракт София", 5 % са на инвестиционните посредници "Карол" и "Еврофинанс", както и  ИНГ банк; 2 % е спечелила  Първа финансово брокерска къща, а останалата част 3 % от 20-процентния държавен дял е изкупена от дребни инвеститори.

Компанията има развита мрежа от 27 главни агенции в големите градове и 250 представителства в по-малките населени метса и това й дава възможност да предложи на клиентите си отлично обслужване на местно ниво.

Приоритет в дейността на ДЗИ АД е развитието и усъвършенстването на презастрахователната програма.
Основните презастрахователни договори, сключени на европейските пазари през настоящата година, покриват портфейлите на имуществено, транспортно и селскостопанско застраховане.

Въз основа на натрупания опит по пасивно презастраховане и поради значителния си за българските мащаби застрахователен капацитет, Компанията вече осъществява и активно презастраховане по редица застрахователни браншове.

Надзорен съвет:
Йан Оскар Кириел Ванхевел, Белгия – Председател на НС
Йохан Басилиус Пол Даемен,Белгия– Заместник-председател на НС
Асен Ошанов – член на НС

Управителния съвет:
Недялко Чандъров – Председател на УС и Изпълнителен директор
Валери Алексиев - Заместник-председател на УС и Изпълнителен директор
Диана Младенова – член на УС

Лиценз за упражняване на общозастрахователна дейност (N 3)компанията получава на 13.05.1998 година.
     
 


За реклама

www.zastrahovki.info предлага атрактивни условия за реклама и партньорство.

За повече информация на e-mail: office@zastrahovki.info