Гражданска отговорност и каско за 2018- 2019 г.

Застраховки инфо

Връзка с нас

Ако желаете да се свържете с нас, можете да го направите на e-mail: office@zastrahovki.info Имущество

Компания: ЗАД "ЕВРОИНС"

Продукт: "Имущество на физически лица"

 

Предмет на застраховане

 • Жилищни, вилни и стопански /вкл. от специфичен тип – оранжерии, гъбарници и сгради за отглеждане на птици и животни и др. подобни/ масивни, полумасивни и паянтови сгради, стопански съоръжения /кладенци, чешми, ВиК инсталации и др./, както и незавършено строителство. Към сградите се причисляват:
  • вградените в тях инсталации /електрически, газови, водопроводни, отоплителни, пожарогасителни, пожароизвестителни, климатични, вентилационни, телефонни и други/, представляващи неразделна част от сградите, без крайните устройства;
  • трайно монтираните подови настилки;
  • вратите и прозорците;
  • трайно монтираните осветителни тела.
 • Обзавеждане: мебели и обзавеждане, салонни и стенни украшения, часовници и огледала, книги, музикални инструменти и ноти; мокети, килими, настилки, завивки, дюшеци, пердета, завеси; сервизи и готварски принадлежности; машини, оборудване, инструменти; складирана продукция и стоки за потребление; материали, суровини и витринни шкафове.
 • Битова техника, електроника и друго техническо оборудване - аудио и визуална техника; ЕИТ, компютри и периферни устройства към тях; отоплителна техника и уреди; съобщителна техника; фотоапарати, снимачна и копирна техника, хладилна техника и домашни електроуреди; друга електроника и ел. обзавеждане.
 • Лични вещи: дрехи, обувки, бельо, платове, прежди, принадлежности, ловен, риболовен и друг спортен инвентар.
 • Хранителни продукти и напитки.
 • Други групи имущества, посочени в полицата.
 • Произведения с висока художествена стойност: картини, гоблени, икони и други произведения на изкуството.
 • Имущества от особен вид: към тази група се отнасят имущества, които по предназначение, съхранение или начин на употреба и експлоатация се отличават със специфични особености и не могат да се включват в една от другите позиции.
 • Необходими /целесъобразни/ разноски - извършените от застрахования разходи за почистване и ограничаване или намаляване на размера на щетите върху застраховано имущество в резултат на настъпило застрахователно събитие, покрито по тази застраховка /вкл. разходите върху сигнално-охранителна техника и разноските за разчистване и транспортиране на остатъците на унищожено имущество.

Застраховани лица
Физически лица

Покрити рискове

 • КЛАУЗА А: Основно покритие пожар и последиците от неговото гасене, включително пожар, пряко причинен от късо съединение; мълния /гръм/; експлозия; имплозия; удар /сблъскване/ или падане на пилотирано летателно тяло, негови части и/или товар падащи от него.
 • КЛАУЗА Б: Допълнително покритие буря /ураган, вихрушка и смерч/, включително падащи дървета, клони и части от тях, вследствие на природни бедствия; градушка, проливен дъжд, наводнение, вследствие на природни бедствия; тежест от естествено натрупване на сняг или лед; измръзване /замръзване/; геоложко свличане и срутване на земни пластове; увреждане от действието на подпочвени води и действието на морски вълни; измокряне от забравени кранове или чешми или в резултат на авария на водопроводни, топлофикационни, канализационни, паропроводни, отоплителни, климатични, спринклерни /пожарогасителни/ или друг вид инсталации и/или тръби; увреждане или унищожаване вследствие на удар от пътно-превозно средство или от животно неприлежащо или не под контрола на Застрахования или лице, на служба при него; щети на имущества в резултат на авария с товаро-разтоварни машини при товарене и разтоварване.
 • КЛАУЗА В: Специално покритие: кражба чрез взлом; грабеж; злоумишлени действия на трети лица /вандализъм/, вкл. злоумишлен пожар /палеж/ и злоумишлено използване на взривни устройства и/или материали /експлозия/; чупене на стъкла, витрини, рекламни надписи, табели и повредена дограма; късо съединение или токов удар на електрически инсталации и уреди, предизвикани вследствие проявление на риска “мълния/гръм” от Клауза “А”, покрит по условията на застрахователния договор.
 • КЛАУЗА З: Земетресение
 • КЛАУЗА Р: Необходими /целесъобразни/ разноски.
 • КЛАУЗА О: Гражданска отговорност към трети лица за щети, причинени от застрахованото имущество, в резултат на покрит по застрахователния договор риск.

Непокрити рискове
Застрахователят се освобождава от задължението да изплати обезщетение на Застрахования при настъпване на загуби, щети и/или необходими разноски на застраховано имущество пряко или непряко причинени от:

 • война, инвазия, враждебни или военни действия /независимо дали е обявена война или не/ на чужда армия /вражески сили/, военен преврат, военно положение, военни учения или други действия, имащи военен характер, военна или узурпираща сила, граждански размирици или вълнения - стачка, локаут, бунт, преврати, метежи, вътрешни смутове и размирици, въстания, гражданска война, революция, саботаж или всяко друго действие на лице, група лица или организация, насочено пряко или косвено срещу законната власт. Не се покриват загуби, щети и/или необходими разноски на застраховано имущество пряко или непряко причинени от лица или групи от лица, действащи от името на или свързани с организации, чиято цел и да свалят от власт или да въздействат на което и да е правителство чрез терористични или насилствени действия;
 • конфискация, реквизиция, национализация, принудително отчуждаване на имущество или други подобни мерки, които е предприела или се е опитала да предприеме законната власт или организация или други лица, независимо дали действията им са законосъобразни, влизане в сила на нормативен акт и/или императивно разпореждане на овластен орган на държавна или местна власт, глоби, имуществени санкции;
 • конфискация, постановена като наказание с влязла в сила присъда за извършено престъпление от Наказателния кодекс;
 • атомни и ядрени експлозии, въздействие на радиоактивни продукти и последствията от тях, йонизираща радиация, нарушаване на установените мерки и изисквания за ядрена безопасност, довели да нарушаване на условията и лимитите за радиоактивно въздействие върху околната среда, съгласно действащите български и международни норми и стандарти;
 • преки или непреки промени или последици на физическите, химичните или биологичните свойства на водите, включително и подпочвените, на почвата или въздуха и свързаните с тях последици;
 • нарушени строително-технически норми и изисквания, строителен недостатък, недоброкачествен ремонт или монтаж и/или неотстранени повреди от по-рано настъпили събития;
 • поставяне на избухливи, запалителни и др. опасни вещества или открити източници на огън в близост до застрахованите имущества, освен когато това се налага от естественото протичане на производствения процес, при спазване на всички норми и изисквания, и при знанието и писменото съгласие на Застрахователя.
 • изхвърляне в атмосферата на прахообразни и газообразни вещества от различни видове производства или при падането на земни и скални маси вследствие експлозии, извършени по законно нареждане на властите;
 • срутване, пропадане или свличане на земни и скални маси в резултат на човешка дейност, изкопни и/или строително-ремонтни работи;
 • падане на снежни лавини.
Застраховката също така не покрива:
 • преки щети, дължащи се на собствен недостатък на погиналото или увреденото имущество (вкл. производствен или скрит дефект), постепенно увреждане вследствие обичайна употреба (амортизация, овехтяване, износване, нащърбване, ръжда, корозия на имущество или негови части, щети от микроорганизми, гъбични образувания, мухъл, плесени, загниване, влага, птици, насекоми и гризачи, процеси на бавна деформация и разрушаване, изпаряване, ферментация, загуба на тегло, свиване, промяна на аромат, промяна на цвета, консистенция, гланц, щети от светлинно въздействие и естествени фири), щети върху машини, вследствие на авария по време на тяхната работа, механически смущения, употреба на неподходящи материали, лошо изпълнение, проектантска грешка, повърхностни щети от одраскване, замърсяване и други подобни;
 • повреда на тези части от електрооборудването, инсталации, машини или съоръжения, които са предизвикали пожар в резултат от самозапалване, пренатоварване, свръхнапрежение, късо съединение, прегряване или протичане на електричество по корпусите на машините, поради електрическа или механична повреда или авария, износеност или изхабяване на части или фабричен дефект. Застрахователят изплаща обезщетение за щетите по останалата част от оборудването, причинени от пожар или друго събитие, покрито по условията на застрахователният договор;
 • щети от обгаряне, освен ако същите са причинени поради настъпване на някои от покритите по застраховката рискове;
 • преки щети, причинени от прилежащи и под контрола на Застрахования животни;
 • щети на имущество, оставено на открито, на сгради, които не са готови за използване по предназначение и на намиращо се в тях движимо имущество;
 • преки и косвени щети /причинени загуби, пропуснати ползи/, произтичащи от лишаване от възможност за ползване на имущество, загуби на доход и/или печалба, обезценка или намаляване на пазарната стойност на имущество, загуби от бездействие, закъснение, задължения за заплащане на всякакъв вид лихви, денгуби, глоби, имуществени санкции и неустойки, дължими във връзка с настъпило застрахователно събитие, промени в цени и такси, курсови разлики, всякакви разноски и други преки и косвени вреди, които не представляват пряко увреждане на застраховано имущество и възникват като вторични последици от настъпили застрахователни събития;
 • щети, причинени от ремонтно предприятие, докато застрахованото имущество е в ремонт;
 • самоучастието на Застрахования, отбелязано в полицата /при наличие на такава договореност/;
 • щети, възникнали при извършване на ремонти, реконструкции или промени на мястото на застраховката или рекламните надписи, табели и инсталации;
 • щети, съществуващи преди началото на застраховката;
 • щети, които са последица от слягане на сгради в гаранционен период след ремонт или първоначално предаване на сградата за експлоатация;
 • щети, възникнали върху недобре закрепени стъкла.
Застрахователят не изплаща обезщетение за щети и ако:
 • застрахователното събитие е предизвикано от умишлени действия на Застрахования и/или на ползващо се от застраховката лице и/или на свързани с тях лица по смисъла на Търговския закон и/или на лица, които по силата на договор полагат труд и/или извършват определени дейности и услуги в полза на Застрахования;
 • застрахователното събитие е предизвикано от действие или бездействие, поради небрежност от страна на Застрахования, като съответното лице е имало възможност да предвиди и предотврати настъпването на застрахователно събитие и/или да намали степента на увреждане, но не е положило дължимата грижа за това;
 • щетите са настъпили вследствие на увреждане или унищожаване на застраховани имущества при неправилна експлоатация и/или липса на подходяща квалификация за работа със съответния вид имущество и/или безстопанствено съхранение и/или експлоатация в нарушение на утвърдени технологии и стандарти;
 • има данни за инсцениране на застрахователното събитие и/или Застрахованият е предоставил неверни данни за застрахователното събитие или размера на вредите;
 • застрахователното събитие не е възникнало по смисъла на даденото определение в характеристиката на покритите рискове;
 • не са спазени условията, описани в предложението при сключване на застрахователният договор;
 • Застрахованият е направил конструктивни или проектни изменения, допълнения или подобрения при възстановяване на увредените имущества.

Период на застраховката
1 година /12 месеца/ или по-кратък – по споразумение между страните.

Плащане на застрахователна премия
Застрахователната премия се заплаща в брой или по банков път, еднократно или разсрочено по договореност между страните.

Изплащане на щети
Изплащането на застрахователното обезщетение се извършва най-късно до 10 /десет/ дни след датата, към която Застрахованият е предоставил всички изискани от Застрахователя данни и документи, необходими за вземане на решение по предявената от него претенция.

Бонуси
Отстъпка от застрахователната премия се получава:

 • когато сте нов клиент;
 • когато сте корпоративен клиент;
 • при подновяване на застрахователния договор и липса на щети от предходната година;
 • при комплексно застраховане.
 


За реклама

www.zastrahovki.info предлага атрактивни условия за реклама и партньорство.

За повече информация на e-mail: office@zastrahovki.info