Гражданска отговорност и каско за 2018- 2019 г.

Застраховки инфо

Връзка с нас

Ако желаете да се свържете с нас, можете да го направите на e-mail: office@zastrahovki.info Имущество

Компания: ЗАД "АРМЕЕЦ"

Продукт: "Застраховка Имущество"

 Обекти на застраховане
Обекти на застраховане са собствени, наети, предоставени на отговорно пазене или на разпореждане движими и недвижими имущества на:

Физически лица
жилищни и вилни сгради, стопански сгради и съоръжения, домашно и стопанско имущество, имущества от особен вид и други.

Юридически лица
Дълготрайни материални активи – сгради, машини, съоръжения и оборудване, стопански инвентар, транспортни средства без МПС.

Дълготрайни нематериални активи, краткотрайни материални запаси – стоки, материали и продукция, незавършено производство, незавършено строителство, имущества от особен вид, както и разходи по необходимост.

Към групата на имущества от особен вид се отнасят тези, които по предназначение, съхранение, начин на употреба и експлоатация се отличават със специфични особености (химически продукти, контролно-измервателна техника и други подобни). Тези имущества се застраховат по специални условия, които се договарят конкретно за всеки случай, в зависимост от желанието за рисково покритие.

ЗАБЕЛЕЖКА: Обект на застраховане не предствляват всякакъв вид документация: ръкописи, ценни книжа, пари в наличност, носители на информация и други подобни, единични марки и филателни колекции, кожени изделия, накити и предмети от благородни метали и скъпоценни камъни на физически лица, ръчни и джобни часовници, стайни и декоративни растения, животни, птици и други подобни, както и моторни превозни средства и самодвижещи се машини, освен ако не е договорено друго.

Покрити рискове
1.Основно покритие
пожар, удар от мълния, експлозия, имплозия, сблъскване (падане) на летателни апарати и тела, части и предмети, падащи от тях.

2. Разширено покритие
Природни бедствия – буря, ураган, градушка, проливен дъжд, тежест и измокряне вследствие естествено натрупване на лед и сняг, наводнение вследствие природни бедствия.
Измокряне, причинено от спукване на водопроводни, канализационни, отоплителни, вентилационни и паропроводни инсталации.

Специални рискове
Кражба чрез взлом
Умишлен палеж
Вандализъм
Грабеж
Щети на застрахованото имущество при удар от ППС

3. Други рискове при специално договаряне
По основното и разширено покритие се застраховат и разходите за предотвратяване или ограничаване разрушителното действие на застрахователно събитие. Тези разходи се съгласуват предварително със застрахователя.

Изключени рискове
Не се покриват щети в резултат на:
Преки щети – недоброкачествен ремонт, фабричен дефект, корозия, износване и овехтяване на части и детайли, некачествени строително-монтажни работи, мухъл, ръжда, прояждане от насекоми и гризачи и други подобни
Косвени щети – бездействие, закъснение, неустойки, денгуби и пропуснати ползи, промени в цени и такси, курсови разлики, лихви, търговски загуби и всякакви други разноски, причинени от настъпване на застрахователно събитие.
Щети, причинени от военни действия и/или учения, въстания, неприятелско нахлуване, граждански вълнения и размирици, метежи, стачки и локаут, конфискация, национализация, отчуждаване в полза на държавата на застрахованото имущество, съгласно решение на компетентните органи.

Дружеството предлага отстъпки за липса на щети, за корпоративни клиенти, за участие в положителния резултат, в зависимост от квотата на щетимост и др.

 


За реклама

www.zastrahovki.info предлага атрактивни условия за реклама и партньорство.

За повече информация на e-mail: office@zastrahovki.info