Гражданска отговорност и каско за 2018- 2019 г.

Застраховки инфо

Връзка с нас

Ако желаете да се свържете с нас, можете да го направите на e-mail: office@zastrahovki.info Имущество

Домашно имущество

Компания: ЗАД "АРМЕЕЦ"

Продукт: "Защитен дом"

Клауза А – пожар и последиците от гасенето му, мълния, експлозия и имплозия, удар от летателни апарати или от падащи от тях части и предмети;
Клауза Б – буря, ураган, увреждане от падащи клони и дървета, проливен дъжд, наводнение от природно бедствие, увреждане от тежест при естествено натрупване на сняг или лед, действие на подпочвени води, морски вълни, свличане и срутване на земни пластове, градушка, падане на лавина;
Клауза Д – авария на водопроводни, канализационни, отоплителни и климатични инсталации, късо съединение и токов удар, удар от пътно превозно средство или животно, увреждане на имущество по време на транспортирането му от един адрес на друг със собствен или нает транспорт;
Клауза З – земетресение;
Клауза К – кражба чрез взлом;
Клауза Т – кражба с използване на техническо средство;
Клауза В – вандализъм, вкл. злоумишлен пожар и злоумишлена експлозия;
Клауза Г – грабеж;
Клауза Н – загуба на доход от наем;
Клауза О – гражданска отговорност на Застрахования, възникнала вследствие проявление на покрит по полицата риск;
Клауза Р – разходи за разчистване на развалини и останки; Клауза С – чупене на стъкла и витрини;
Клауза Х – разходи за алтернативно настаняване;

Застрахователното покритие за всяко едно имущество или група имущества задължително включва клауза А. Всички останали клаузи са свободно избираеми, с изключение на клауза Т, която може да се избира само заедно с клауза К.

Отговорността на Застрахователя е до размера на застрахователната сума, записана в полицата.
Лимитите на отговорност по клауза О, клауза Р и клауза Х не могат да надвишават 10% от общата застрахователна сума на застрахованото имущество.
За клауза Х Застрахователят обезщетява разходи за хотелско настаняване или временно наемане на жилище до 1% на ден от избрания лимит на отговорност и за не повече от 100 дни от датата на настъпване на събитието.
Лимитът на отговорност по клауза Н не може да надвишава 5% от общата застрахователна сума на застрахованото имущество.
Застрахователят обезщетява загубата на доход от наем за не повече от 3 месеца.

Застрахователната сума се посочва от Застрахования на база действителната стойност на имуществото.

 


За реклама

www.zastrahovki.info предлага атрактивни условия за реклама и партньорство.

За повече информация на e-mail: office@zastrahovki.info