Гражданска отговорност и каско за 2018- 2019 г.

Застраховки инфо

Връзка с нас

Ако желаете да се свържете с нас, можете да го направите на e-mail: office@zastrahovki.info Гражданска Отговорност

За актуални цени ТУК

Застраховка "Гражданска отговорност" на автомобилистите е задължителна в РБългария и условията по нея са определени в "КОДЕКС за застраховането" .

Гражданска отговорност на автомобилистите

Предмет на застраховане по задължителната застраховка "Гражданска отговорност" е гражданската отговорност на физическите лица с постоянен адрес или разрешение за пребиваване, и юридическите лица със седалище в Република България, които са собственици, ползватели, държатели или водачи на моторни превозни средства, регистрирани в страната, както и на водачите на моторни превозни средства с чуждестранна регистрация, преминаващи или пребиваващи на територията на страната, които не притежават застраховка “Гражданска отговорност” по условията на международните договори, по които Република България е страна.

Застраховани лица са собствениците, ползвателите, държателите и всички упълномощени водачи на моторни превозни средства.

Застрахователната защита се предоставя за територията на Република България.
Задължителните минимални застрахователни суми (лимити) за всяко събитие за 2007г. са следните:
- за неимуществени и имуществени вреди вследствие телесно увреждане или смърт:
700 000 лева при едно пострадало лице и
1 000 000 лева при две или повече пострадали лица.
- за вреди на имущества (вещи) - 200 000 лева.

Различните застрахователни дружества предлагат и доброволни нива на покритие по застраховка Гражданска отговорност

Застраховките се сключват за срок от 1 (една) година, с начало 00.00 часа на деня, следващ датата на сключване на полицата, и край 24.00 часа на деня, посочен за край в застрахователната полица.

Застрахователна премия - изчислява се съгласно Тарифа за задължително ниво 2006г.

Начин на плащане на застрахователната премия –  еднократно или разсрочено на вноски.

При настъпване на застрахователно събитие застрахованият е длъжен според възможностите си да направи необходимото за спасяване на увредените лица и за ограничаване вредите, причинени на имущество, да уведоми компетентните органи за контрол на движението по пътищата.
Застрахованият е длъжен в 7-дневен срок от узнаването да съобщава на застрахователя обстоятелствата, които биха могли да доведат до възникване на гражданска отговорност. В същия срок застрахованият е длъжен да уведоми застрахователя за предявените срещу него искове или за плащанията, които е извършил.

Застрахователно обезщетение:
- при смърт или телесни увреждания на трети лица обезщетението се определя от застрахователна експертна комисия към застрахователя на виновния водач или по съдебен ред;
- при вреди на имущество обезщетението не може да надвиши действителната стойност на причинената вреда.

 

 

За реклама

www.zastrahovki.info предлага атрактивни условия за реклама и партньорство.

За повече информация на e-mail: office@zastrahovki.info